top of page

[ENG] Terms & Conditions of Online Services Against Gravity 

 

[PL] REGULAMIN SERWISU AGAINST GRAVITY

 

Spis treści:

§1 Postanowienia ogólne i definicje 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

§3 Zakupy w Serwisie i realizacja zamówienia

§4 Płatności 

§5 Prawo do odstąpienia od umowy 

§6 Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy 

§7 Dane kontaktowe Sprzedawcy 

§8 Reklamacje 

§9 Dane osobowe

§10 Postanowienia końcowe 

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje 

1. Serwis internetowy www.against-gravity.com działający pod adresem www.against-gravity.com (dalej: Serwis) jest prowadzony przez: Against Gravity Group Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku, przy ul. Wojska Polskiego 25/2, 76-200 Słupsk, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000466621, NIP 7412126033, REGON 281507474, (dalej: AGG)

2. AGG prowadzi sprzedaż i świadczy Usługi Cyfrowe za pośrednictwem Serwisu, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy zawierane przez Klienta z AGG za pośrednictwem Serwisu są umowami zawartymi na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Przeglądanie Serwisu nie wymaga rejestracji, ale samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty wymaga zarejestrowania konta.

4. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Serwisie, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie.

5. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu.

Klientem może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Definicje użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 • Sprzedawca - lub dalej AGG – Against Gravity Group Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku, przy ul. Wojska Polskiego 25/2, 76-200 Słupsk, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000466621, NIP 7412126033, REGON 281507474, email: magdalena@against-gravity.com

 • Klient – osoba korzystająca z Serwisu, nabywająca Usługi Cyfrowe, świadczone przez AGG w ramach Serwisu;

 • Usługa cyfrowa – usługa cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, świadczone przez AGG, oferowane Klientom za pośrednictwem Serwisu;

 • Serwis – strona internetowa pod adresem www.against-gravity.com za pomocą której AGG świadczy Usługi Cyfrowe, drogą elektroniczną na rzecz Klienta;

 • Umowa  –  umowa  zawarta  pomiędzy  AGG  i  Klientem  za  pośrednictwem Serwisu;

 • Konto – indywidualne konto Klienta w Serwisie, umożliwiające mu korzystanie z Usług cyfrowych po zalogowaniu;

 • Dni robocze – wszystkie dni od godziny 9:00 do godziny 17:00 czasu GMT+1, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;

 • Regulamin – niniejszy regulamin.

7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdziwe dane, AGG ma prawo odstąpić od realizacji Umowy, powiadamiając o tym Klienta.

8. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu poczty elektronicznej, AGG nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Usługi cyfrowej, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

9. Informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje zawarte w Serwisie stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia Umowy, opisane w art. 71 Kodeksu cywilnego.

10. Usługi można zamawiać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


§2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu


1. Do przeglądania Serwisu, niezbędne jest:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,

 • przeglądarka internetowa umożliwiająca akceptację plików cookies; na przykład Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji;

 • akceptacja niezbędnych plików cookies.

2. Do korzystania z funkcjonalności Serwisu, w szczególności do rejestracji w Serwisie lub składania zamówień na Usługi Cyfrowe, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowej realizacji Usług, a także zapewnienia bezpieczeństwa. Blokada plików cookies, a także wykorzystywanie aplikacji zewnętrznych służących do ich blokowania, może skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu, a także uniemożliwić prawidłową realizację Usług, za co AGG nie ponosi odpowiedzialności.

4. Rejestracja w Serwisie i późniejsze logowanie możliwe jest poprzez podanie adresu e-mail (Login) i Hasła albo poprzez integrację ze swoim kontem na Facebook albo Google+

§3 Zakupy w Serwisie i realizacja zamówienia

1. Ceny towarów widoczne w Serwisie są całkowitymi cenami brutto za Usługi Cyfrowe, zawierają podatek od towarów i usług (VAT) i są wyrażone w PLN i EUR.

2. Wybraną do kupienia Usługę Cyfrową należy dodać do koszyka w Serwisie.

3. Następnie Klient wybiera Usługi Cyfrowe w Serwisie, a także termin realizacji Usługi Cyfrowej oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta. 

5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

6. Sprzedawca potwierdza zawarcie umowy poprzez przesłanie drogą elektroniczną powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

7. AGG przystąpi do realizacji Usługi Cyfrowej po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy. 

8. Przy uwzględnieniu zapisu ustępu poprzedniego, AGG dostarcza Klientowi Usługę cyfrową po zawarciu Umowy, w terminie wybranym przez Klienta w Serwisie i na zasadach opisanych w wybranych Usługach Cyfrowych, chyba że strony postanowiły inaczej. 

9. Klient może dokonać zmiany terminu realizacji zamówienia, najpóźniej na 4h przez planowanym terminem realizacji Usługi Cyfrowej, drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena@against-gravity.com. AGG w terminie 3 dni roboczych wróci z propozycją innego terminu realizacji Usługi Cyfrowej. 

10. AGG również zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia najpóźniej na 4h przed proponowanym terminem Usługi Cyfrowej, kontaktując Klienta drogą elektroniczną na adres mailowy i wskazując inne dostępne terminy na realizację Usługi Cyfrowej. 

11. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez AGG drogą elektroniczną, z przyczyn niezależnych od AGG, AGG zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

12. AGG zastrzega sobie także prawo do odmowy realizacji zamówień nieopłaconych, lub złożonych błędnie, lub zawierających informacje, których nie da się potwierdzić drogą mailową, a także zamówień złożonych przez Klientów nie stosujących się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie oraz zawartych w specyfikacji Usług Cyfrowych w Serwisie.

13. Usługę cyfrową "CV & Portfolio Review" uznaje się za wykonaną, gdy Klient usługi weźmie udział w spersonalizowanym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym CV i otrzyma wskazówki i rekomendacje, co do zmian i ulepszeń treści CV, portfolio oraz/lub profilu na platformie Linkedin lub innych platformach związanych z prezentacją profilu zawodowego. 

14. Usługę cyfrową "Mockup Interview for Gamedev Specialists" uznaje się za wykonaną, gdy Klient weźmie udział w spersonalizowanym spotkaniu polegającym na przeprowadzeniu próbnej rozmowy rekrutacyjnej oraz otrzyma wskazówki i rekomendacje, odnośnie dalszego przygotowania się do właściwej rozmowy rekrutacyjnej. 

§4 Płatności 

1. Płatności można dokonać za pośrednictwem serwisu płatniczego Stripe, kartami kredytowymi i debetowymi:

 • Visa

 • Visa Electron

 • MasterCard

 • MasterCard Electronic

 • Maestro

2. Warunki realizacji płatności określone są w regulaminie świadczenia usług przez Stripe.

3. Klient dokonując zakupów w Serwisie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§5 Prawo do odstąpienia od umowy 

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem § 6 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Umowę, od której Klient odstąpił, uważa się za niezawartą.

2. Do odstąpienia od umowy wystarczające jest przesyłanie do AGG drogą elektroniczną wiadomości mailowej zatytułowanej "Odstąpienie od umowy" na adres: magdalena@against-gravity.com, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od zawarcia umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta. AGG dokona zwrotu środków pieniężnych, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, opłata pobrana za realizację zamówienia zostanie zwrócona na konto Klienta pomniejszona o 2% jej wartości.

5. AGG dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

§6 Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy 

1.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:

 

 • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

§7 Dane kontaktowe Sprzedawcy 

1.Klient z AGG może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: magdalena@against-gravity.com

§8 Reklamacje 

1. Reklamację należy złożyć do Sprzedawcy drogą elektroniczną, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od realizacji zamówienia Usługi Cyfrowej. 

2.Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni. 

3.W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację.

 • Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratówznajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§9 Dane osobowe

 

1.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zawierających umowy na realizację Usług Cyfrowych za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są przez Administratora w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sewisu internetowego mogą być:

 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sewisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu realizacji swoich praw, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 7 Regulaminu.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6.Szczegółowe informacje odnośnie RODO znajdują w Polityce Prywatności.

§10 Postanowienia końcowe 

1. Każdorazowo składane w Serwisie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i innych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone w Serwisie internetowym: www.against-gravity.com

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

4. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem, sądem właściwym będzie sąd
właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

bottom of page